תקנון מועדון הכושר ספורטר סניף סירקין פ"ת

"החברה" – א.ל.ס. סער בע"מ – ספורטר רשת מועדוני
כושר ובריכות.
"תקופת התחייבות" – תקופת מנוי קצובה לפי סוג
העניין.
"תחילת תקופת המנוי" – מועד חתימת תקנון זה, אלא
אם הוסכם אחרת בכתב ומראש.
סוגי המנויים:
1 .ניתן לקבל מידע עדכני אודות מחירי כל המסלולים,
במועדוני רשת ספורטר, מחיר המנוי הנבחר ע"י החבר
מפורט בטופס ההרשמה )"דמי מנוי"(.
דמי הרשמה:
2 .כל מנוי חדש חייב בתשלום דמי הרשמה, בסכום
שיקבע ע"י המועדון בטופס ההרשמה, אשר ישולמו
במעמד חתימת התקנון )"דמי ההרשמה"(. החברה
שומרת לעצמה הזכות לשנות את סכום דמי ההרשמה
מעת לעת. דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול
מנוי.
ביטול מנוי:
3 .ניתן לבטל מנוי בהודעת החבר למועדון בו נרכש
המנוי וזאת תוך 14 יום ממועד חתימת התקנון וכנגד
תשלום דמי ביטול בסך 100 ,₪ בתוספת תשלום עבור
תקופת המנוי שחלפה ממועד ההרשמה עד למועד ביטול
המנוי.
4 .החל מהיום ה 15 מתחילת המנוי, ביטול המנוי לפני
תום תקופת ההתחייבות, כרוכה בתוספת תשלום על פי
מחירון החברה לתקופת המנוי שחלפה ממועד
ההרשמה ועד למועד ביטול המנוי. דמי ההרשמה לא
יוחזרו במקרה של ביטול מנוי.
5 .הודעה על הפסקת המנוי תעשה בכתב, חודש מראש
ועל גבי טופס ביטול אותו ניתן לקבל בדלפק הקבלה של
המועדון.
6 .ביטול המנוי יכנס לתוקף בתום 30 יום ממועד הודעת
המנוי, בכתב, על גבי טופס ביטול המנוי.
7 .במעמד ביטול המנוי, חייב החבר לפרוע כל סכום
שהוא חייב לחברה.
8 .במקרה של העברת תקופת המנוי שנותרה למנוי
אחר, יגבו 100 ₪ דמי העברה. העברת מנוי תבוצע
פעם אחת בתקופת המנוי.
צ'יפ מועדון:
9 .החברות ברשת מועדוני ספורטר הינה אישית ואיננה
ניתנת להעברה ואסור לאפשר לצד שלישי שימוש בו. על
החבר להעביר את הצ'פ בדלפק הקבלה או בסמוך לו
בעת הכניסה למועדון.
10 .במקרה של אובדן הצ'יפ, ינפיק המועדון צ'יפ חדש
כנגד תשלום של דמי טיפול בהתאם לתנאים שיהיו
בתוקף באותה עת.
הקפאת מנוי:
11 .לא ניתן לבצע הקפאות במהלך המנוי למעט שירות
מילואים.
אישור רפואי:
12 .האימון במועדון מותנה במילוי שאלון רפואי וחתימה
על הצהרת בריאות או המצאת אישור רפואי מתאים לפי
העניין ובהתאם להוראות הדין.
האחריות המלאה להמצאת האישור הרפואי חלה על
החבר עצמו ועל חשבונו. בהעדר הצהרת בריאות או
אישור רפואי מתאים, לא יתאפשר לחבר להתאמן
במועדון, זאת מבלי לגרוע מחובתו להמשיך ולשלם
תמורת המנוי שרכש.
פעילות במועדון:
13 .חובה על החבר המתאמן לקבל מאחד המאמנים
במועדון הדרכה ראשונית בשימוש ובתפעול הציוד
והמתקנים השונים המצויים במועדון, בטרם השימוש
בהם. אין להשתמש בציוד ובמתקנים ללא קבלת הדרכה
ממאמן מוסמך במועדון לגבי אופן השימוש בו.
14 .יתכן ויוגבל משך השימוש במתקנים מסוימים בזמני
עומס של מתאמנים במועדון.
15 .ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש רישום
מראש להשתתפות בפעילויות מסוימות במועדון.
16 .בכל מקרה של פציעה במועדון, חובה על החבר
לעדכן את הנהלת המועדון מיד עם קרות האירוע ולמלא
דו"ח פציעה.
17 .א. החברה רשאית לשנות את מועדי החוגים
והפעילויות השונות ולהחליף מדריכים ומאמנים לפי
שיקול דעתה הבלעדי.
ב. פתיחת חוג וקיומו תלויים במספר מינימלי של
משתתפים. החברה רשאית להפסיק חוג ו/או פעילות
ע"פ שיקול דעתה.
ג. בחירת המוזיקה המלווה את הפעילויות השונות
במועדון והערוצים המשודרים על גבי מסכים, תעשה
ע"י החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית
לשנות מעת לעת את בחירתה.
18 .חבר שלא הגיע לפעילות אישית )אימון אישי, ייעוץ
תזונתי, ביקור בספא וכדומה(, שנקבעה לו, יחויב
במלוא שוויה, אלא אם החבר נתן למדריך הודעה
מוקדמת על הביטול לפחות 24 שעות מראש.

19.א. ניתן לרכוש חבילות של אימונים אישיים במחירים
מוזלים שיקבעו ע"י החברה מעת לעת.
ב. מותר לנצל את האימונים האישיים בתקופת המנוי
בלבד, אולם במהלך תקופת המנוי ניתן גם להעביר
אימונם אישיים שנרכשו ולא נוצלו, למנוי אחר באותו
מועדון.
ג. עד סוף תקופת ההתחייבות, ניתן להחזיר למועדון
אימונים אישיים שנרכשו ולא נוצלו והחברה תשיב לחבר
את החלק היחסי של הסכום המוזל ששולם עבור חבילת
האימונים האישיים שטרם נוצלו, בניכוי סכום השווה
למחיר אימון אישי בודד )ללא הנחה( כפול מספר
האימונים האישיים שלא נוצלו בפועל.
תאי אחסון )"לוקרים"(:
20 .א. תאי אחסון יעמדו לרשות ולשימוש החברים
לצורך אחסון חפציהם בזמן שהותם במועדון בלבד.
ב. ניתן להשכיר תאי אחסון בתשלום לשימוש אישי, על
בסיס מקום פנוי ובהתאם לכללי המועדון.
ג. תאי האכסון אינם "כספות" עמידות בפני פריצה, אולם
חובה לנעול את התא במנעול אישי של החבר.
ד. מומלץ לנעול את התא בו משתמש החבר במנעול
אישי.
ה. החברה אינה אחראית לאובדן ו/או לגניבת חפצים
בתחום המועדון, בין אם אוכסנו בתא אחסון ובין אם לאו;
אחסון חפצי החבר בתא – הינו על אחריותו בלבד.
ו. . אין להשאיר ציוד המאוכסן בתאים שבשימוש על
בסיס יומי לאחר עזיבת המועדון.
ז. עם סיום שעות הפעילות במועדון תהיה החברה
רשאית לפרוץ תאים נעולים ולאחסן את תכולת התאים
שנפרצו במחסן נפרד, משלא תידרש התכולה לאחר 30
ימים, תציג החברה פרסום מתאים על לוח המודעות
במועדון בדבר כוונתה לתרום את הציוד לנזקקים, לפי
שיקול ההנהלה.
סאונה:
21 .חל איסור על הכנסת מזון, משקאות וחפצים שבירים
לתחום הסאונה.
22 .חל איסור על גילוח בסאונות ובמקלחות.
23 .מטעמי בטיחות, חל איסור על ייבוש בגדים/מגבות
בסאונה.
24 .השימוש בסאונה יעשה באחריותם המלאה
והבלעדית של המשתמשים בכפוף להנחיות רופאיהם.
כללי:
25 .החברות במועדוני ספורטר מותרת לבני 14 ומעלה.
26 .החברה שומרת לעצמה הזכות, לפי שיקול דעתה
הבלעדי, לסרב לקבל מועמד כמנוי במועדון ו/או לחדש
מנוי קיים.
27 .חברים לא יכנסו למועדון בעודם תחת השפעת
אלכוהול, חומרים מונעי קרישה, אנטי היסטמינים, חוסמי
ביתא, סמים או סמי הרגעה. על החברים הסובלים
מסוכרת, מחלות לב, לחץ דם גבוה או נמוך, להתייעץ
עם רופא טרם השימוש במתקני המועדון.
28 .על החבר לנעול נעליי ספורט, להתלבש בבגדי
ספורט ולהשתמש במגבת בעת השימוש במתקני
המועדון. חובה לנעול כפכפי אצבע )כפכפים( מגומי
באזור המלתחות.
29 .אין להכניס חיות מחמד למועדון.
30 .החברה אינה אחראית ואינה מתחייבת לספק
מקומות חניה לחברים, גם אם במועדונים מסוימים
קיימים מקומות חניה בתשלום או ללא תשלום במועד בו
נרשם החבר כמנוי במועדון.
31 .החברה רשאית לסיים את חברותו של חבר במקרה
של אי קיום הוראות תקנון זה ו/או הוראות צוות המועדון
וההנהלה ו/או במקרה של הפרת משמעת חמורה ו/או
התנהגות ו/או התבטאות מילולית גסה, פרועה אלימה,
מעליבה ו/או התנהגות שיש בה כדי לסכן את שלומם
ורכושם של חברי המועדון וצוות העובדים.
32 .החברה רשאית לשנות ולעדכן הוראות תקנון זה
מעת לעת ולפי שיקול דעתה וכל עוד לא נחתם תקנון
אחר, הוראות תקנון זה תחולנה על החברות במועדון
בשינויים המחויבים לפי העניין.
33 .חובה לסיים את כל הפעילויות במועדון )לרבות
רחצה( ולצאת ממנו, לפחות 15 דקות לפני שעת
הסגירה שנקבעה בכל מועדון.
34 .חובה על החברים להישמע תמיד להנחיות והוראות
צוות העובדים והנהלת המועדון.
35 .החבר מאשר כי טרם חתימתו על התקנון ניתנו לו
תשובות לכל שאלותיו ונמסר לו בע"פ בדבר זכותו
להפסיק את המנוי, האופן והעלויות הכרוכות בכך.
36 .החבר מאשר כי קרא, הבין והסכים להוראות
התקנון, המהווה חוזה בינו לחברה ומתחייב לנהוג לפיו.
37 .ידוע לחבר כי עותק מהתקנון עומד לעיון במשרדי
החברה.
38 .כתובות כל המועדונים ברשת ספורטר, מספרי
הטלפון והפקסים מתפרסמים באתר האינטרנט של
www.sporter.co.il :ספורטר רשת